Friday, November 4, 2011

Profesionalisme Guru, Dosen, dan Profesor


Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Wednesday, November 2, 2011

Pendidikan Agama di Madrasah


Pendidikan Agama Islam di Madrasah, seperti di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun di Madrasah Aliyah itu terdiri atas empat mata pelajaran,  yaitu: Al-Qur’an-Hadis, Akidah-akhlak, Fikih, dan tarikh (sejarah) kebudayaan Islam. 

Pentingnya Pendidikan Agama


Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya untuk mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, tentram dan bermartabat.